กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco Coated Hybrid 3 ช่อง 1000ml